Rajec MsZ 31.08.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

  • 1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
  • 3. bod Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
  • 4. bod Návrh na schválenie investičného úveru Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajec k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru)
  • 5. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 32
  • 6. bod Zmena zakladateľskej listiny – doplnenie činnosti TSMR, s.r.o. “r.s.p.“
  • 7. bod Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradenie Materskej škúlky pri Katoláckej spojenej škole do siete škôl

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: