Rajec MsZ 09.02.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200 Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 73/2022 zo dňa 15.12.2022
 • 3. bod Nájom nebytových priestorov č. 1.02.5, č. 1.02.6 a časť plochy otvorenej tržnice o výmere 9 m2 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
 • 4. bod Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 914/3
 • 5. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3
 • 6. bod Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec – žiadosť o dotáciu na spracovanie dokumentácie
 • 7. bod Návrh VZN č. 1/2023 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 • 8. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 9. bod Komunitný plán sociálnych slúžieb
 • 10. bod Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2023
 • 11. bod Návrh výšky stravnej jednotky – stravného v Domove vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 • 12. bod Smernica č. ............. o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec a náčelníka MP Rajec
 • 13. bod Schválenie výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka DV v Rajci
 • 14. bod Návrh VZN č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Rajec
 • 15. bod Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
 • 16. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 • 17. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4
 • 18. bod Správa o činnosti MsP Rajec za rok 2022
 • 19. bod Prehľad plnenia uznesení
 • 20. bod Správa o vykonaných kontrolách č. 3/2022 a č. 7/2022
 • 21. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 • 22. bod Termíny rozborov hospodárenia
 • 23. bod Interpelácie
 • 24. bod Diskusia
 • 25. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
23.03.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.03.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
04.04.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
17.04.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
25.04.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.04.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

Kategórie videií: