Senec MsZ 14.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesen
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie júl – august 2021
 • 5. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2020 (konsolidovaná obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej uzávierky)
 • 6. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2021
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
 • 8. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 6/2021
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
 • 10. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 11. bod Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
 • 12. bod Návrh na obstaranie Valníka so sklapačom
 • 13. bod Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 • 14. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková, Rybárska ul. – Slnečné jazerá
 • 15. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 900 27  Bernolákovo
 • 16. bod A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Martin Záhora a manželka Nikola Záhorová; Slnečné   jazerá – sever)
 • 17. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, Nikola Záhorová – Slnečné jazerá – mólo)
 • 18. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazeráNávrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, Nikola Záhorová – Slnečné jazerá – mólo))
 • 19. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora, a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazerá)

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
23.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
23.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
23.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec
23.09.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Prezentácia

Trenčiansky hrad

 
24.09.2021 | 18:00 SR PRIAMY PRENOS
Slovak Press foto Odovzdávanie ocenení

Odovzdávanie ocenení

 
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
28.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
28.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
28.09.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
30.09.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: