Senec MsZ 27.10.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. bod Otvorenie (zatiaľ nepublikované)
 • 2. bod Kontrola uznesení (zatiaľ nepublikované)
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie (zatiaľ nepublikované)
 • 4. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie september – október 2021 (zatiaľ nepublikované)
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec (zatiaľ nepublikované)
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sene č. ......, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec (zatiaľ nepublikované)
 • 7. bod Vyhodnotenie LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o. (zatiaľ nepublikované)
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021 (zatiaľ nepublikované)
 • 9. bod Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
 • 10. bod A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
  B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
 • 11. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Daniela Šanková, Slnečné jazerá - juh)
 • 12. bod Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela Döményová, Šafárikova 37, Senec)
 • 13. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, Bratislava)
 • 14. bod Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
 • 15. bod Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č. 30 – Veolia Energia Senec, a.s.
 • 16. bod Návrh na zníženie nájomného (Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec)
 • 17. bod Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949)
 • 18. bod Návrh na odvolanie člena finančnej komisie
 • 19. bod Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie
 • 20. bod Návrh na udelenie Ceny mesta Senec a Ceny primátora za rok 2020
 • 21. bod Návrh na schválenie školskej jedálne
 • 22. bod Interpelácie
 • 23. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: