Senec MsZ 14.12.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území Mesta Senec
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území Mesta Senec
 • 7. bod Návrh na zmenu výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch Mesta Senec
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 – č. 5 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 11/2019
 • 9. bod Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
 • 10. bod Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020
 • 11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ...... o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Mesta Senec
 • 12. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
 • 13. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
 • 14. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
 • 15. bod Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2022 – 2024
 • 16. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na roky 2022 – 2024
 • 17. bod Obchodno – finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2022
 • 18. bod Návrh na prenájom pozemku (SCR)
 • 19. bod Územný plán mesta Senec – Súborné stanovisko
 • 20. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia úveru
 • 21. bod Návrh na schválenie Úveru na financovanie kúpy pozemkov za účelom realizácie investičného zámeru Mesta: „Výstavba novej základnej školy v Senci“ a na financovanie nákladov súvisiacich s likvidáciou stavieb nachádzajúcich sa na pozemku určených na výstavbu základnej školy
 • 22. bod Výzvy – 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2022 v zmysle VZN č. 09/2019 v oblastiach – kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia
 • 23. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ)
 • 24. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZUŠ)
 • 25. bod Návrh mestom delegovaných zástupcov do mestskej školskej rady k 01. 02. 2022
 • 26. bod Návrh mestom delegovaného zástupcu do rady školy na MŠ Fándlyho 2, Senec – návrh na delegovanie nového člena
 • 27. bod Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu do majetku Mesta Senec – Mgr. Gejza Varga
 • 28. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (SETEM s. r. o., Lichnerova 35, 903 01 Senec)
 • 29. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Dominik Hrčka, Novomestského, Senec)
 • 30. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazerá)
 • 31. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo)
 • 32. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Obec Reca (stavba Reca – kanalizácia)
 • 33. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (GILTRADE s. r. o. a HIT Plus s. r. o., Záhradnícka ul., Senec)
 • 34. bod Územný generel dopravy mesta Senec
 • 35. bod Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022
 • 36. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2020
 • 37. bod Odmena predsedovi klubu Jednoty dôchodcov Slovenska Senec a predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
 • 38. bod Návrh na odvolanie člena Redakčnej rady mestských novín Senčan
 • 39. bod Návrh na vymenovanie nového člena Redakčnej rady mestských novín Senčan
 • 40. bod Návrh na dočasné zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan
 • 41. bod Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2021

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: