Senec MsZ 11.05.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2021 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta Senec – dodatok
 • 4. bod Návrh na zníženie ceny predmety a účelu Nájomnej zmluvy zo dňa 17. 10. 2005 v znení dodatkov 1 – 11
 • 5. bod Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie marec – apríl 2022
 • 6. bod Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
 • 7. bod Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition 81 kW
 • 8. bod Návrh na odkúpenie pozemku – p. Mikulec
 • 9. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková)
 • 10. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hotel Delfín Kongres, s.r.o.)
 • 11. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Milina Lahová, Mgr. Milina Feješová)
 • 12. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Petra Lietavová)
 • 13. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (časť pozemku E-KN p.č. 936/106, pozemok C-KN p.č. 64/7, 64/10, Pivničná ul.)
 • 14. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (M.S.F. s.r.o.)
 • 15. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (JUDr. Jana Bergerová)
 • 16. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Juraj Pospíchal)
 • 17. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – Prologis Slovak Republic Management s. r. o.
 • 18. bod Návrh na pozastavenie odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Senec
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Informácia p. primátora o dianí v Meste Senec od ostatného zasadnutia MsZ
 • 21. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
04.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
04.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: