Senec MsZ 29.06.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, Kontrola uznesení
 • 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 • 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2021
 • 5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Senec na celé funkčné obdobie 2022 - 2026
 • 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. ....../2022, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane
 • 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
 • 8. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
 • 9. Návrh „žiadosti o povolenie zápisu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky“ – Súkromná materská škola Jahôdka, Marhuľová 4, 903 01 Senec
 • 10. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ Mlynská)
 • 11. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec
 • 12. Návrh na prenájom nebytového priestoru MsKS (DFS – Slnečnica, DSF Möggyes, Senec)
 • 13. Záverečný účet mesta Senec za rok 2021
 • 14. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2021 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
 • 15. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 12/2021
 • 16. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
 • 17. Návrh zmeny rozpočtu MsKS na rok 2022
 • 18. Návrh na rozpočet príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká ul. 14, Senec
 • 19. Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
 • 20. Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie nabíjacej stanice
 • 21. Návrh na bezodplatné nadobudnutie komunikácie a pozemku do majetku Mesta Senec (Jesenského ul. Senec)
 • 22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tomáš Varga; Robotnícka ul.)
 • 23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboš Várady; Farské nám.)
 • 24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/70 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
 • 25. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.) B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
 • 26. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy (p. Černay)
 • 27. Návrh na prenájom nehnuteľností (STAV INVEST REALITY, s. r. o.)
 • 28. Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta formou obchodnej verejnej súťaže (priestor MsKS)
 • 29. Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Loderer – Slnečné jazerá)
 • 30. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec; Svätý Martin)
 • 31. Návrh na prenájom nehnuteľnosti – budova na Lichnerovej ul. č. 93, Senec
 • 32. Interpelácie
 • 33. Informácia p. primátora o dianí v Meste Senec od ostatného zasadnutia MsZ
 • 34. Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: