Senec MsZ 20.09.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1.polrok 2023
 • 5. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 06/2023
 • 6. bod Vyhodnotenie rozpočtu ŠJ Kysucká Senec za obdobie 1-6/2023
 • 7. bod Rozpočet Mesta Senec na r. 2023 – 4.zmena – rozpočtové opatrenie č.5
 • 8. bod 1. zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023
 • 9. bod Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2023
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec (Materiál pre MsZ bude v celosti predložený emailom 14.9.2023 po vyhodnotení pripomienok.)
 • 11. bod Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerstve s mestom Milovice
 • 12. bod Memorandum o spolupráci s FAD STU
 • 13. bod Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnečné jazerá Senec
 • 14a. + 14b bod Stiahnuté z rokovania (Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“)
 • 15. bod Návrh na zriadenie vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. („BA, Senec predĺženie VN 154, VN 463, VKN“)
 • 16. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
 • 17. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – obec Ostrá Lúka (Senec Juh -Čierna voda, podmieňujúce investície)
 • 18. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti (SR-Slovenský pozemkový fond; areál Čistiarne odpadových vôd mesta Senec, Šamorínska ul., Senec)
 • 19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Vladimír Bachleda; Slnečné jazerá – juh, Senec)
 • 20. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Andrej Štellár – STELL SPORT, miesto podnikania: Bratislavská 1190/19, 903 01 Senec, IČO: 44 888 058)
 • 21. bod Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 • 22. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra č.5 z výsledku vykonaných kontrol
 • 23. bod Interpelácie
 • 24. bod Rôzne - informácia

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: