Senec MsZ 31.10.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, Kontrola uznesení
 • 3. bod Vyhodnotenie LTS 2023 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
 • 4. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra č. 6 z výsledku vykonanej kontroly
 • 5. bod Výročná správa Mesta Senec za rok 2022 (konsolidovaná obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej závierky)
 • 6. bod Rozpočet Mesta Senec na rok 2023 – 5. zmena – rozpočtové opatrenie č. 6
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2023
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta 9.B. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senec
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2023, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
 • 11. bodNávrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... /2023, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec
 • 13. bod Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., sídlo: Námestie 1. mája, 903 01 Senec, IČO: 44 537 476)
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení
 • 15. bod Návrh jednotného sadzobníka plošnej a textovej inzercie platného od 1.1.2024
 • 16. bod Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2022
 • 17. bod Návrh na zmenu Uznesenia MsZ č. 104/2020 zo dňa 20.10.2020
 • 18. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ A. M. Szencziho)
 • 19. bod Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“ 19.B) Návrh bezodplatné nadobudnutie pozemku a stavieb do majetku Mesta Senec
 • 20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (BA-Senec, Nitrianska_ Západoslovenská distribučná, a.s.)
 • 21. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Marián Boček, Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
 • 22. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Bratislavský samosprávny kraj; pozemky v areáli synagógy, vedľa parkoviska MsÚ Senec)
 • 23. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom na výstavbu cyklistickej cesty Senec – JUH
 • 24. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (KARPATY plus, s.r.o., Železničná ul.; cyklistická cesta Senec – JUH)
 • 25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (časť pozemku C-KN p.č. 720/8, Jesenského ul.)
 • 26. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (GALERIA MUZIKA s.r.o.; pozemky za poliklinikou Senec)
 • 27a. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľudovít Dömény a manželka Angela Döményová, Šafárikova 37A, Senec)
 • 27b. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľudovít Dömény a manželka Angela Döményová, Šafárikova 37A, Senec)
 • 28. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 29. bod Interpelácie
 • 30. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: