Senec MsZ 24.04.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informatívna správa hlavného kontrolóra č.2/2024 z výsledku vykonaných kontrol
 • 4. bod Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2024 pre TENENET o.z., Oravská 4, 90301 Senec v sume 5000,- Eur
 • 5. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2020-2025 za rok 2023
 • 6. bod Informácia o stave priestupkov a pracovnej činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023
 • 7. bod Všeobecné záväzné nariadenie o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • 8. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Základná škola, Mlynská 50, Senec s účinnosťou od 24. 06. 2024
 • 9. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Materská škola s VJM A. M. Szencziho, Fándlyho 20, Senec s účinnosťou od 26. 06. 2024
 • 10. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Materská škola, Kysucká 9, Senec s účinnosťou od 23. 06. 2024
 • 11. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Materská škola, Košická 40, Senec s účinnosťou od 25. 06. 2024
 • 12. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Materská škola, Kollárova 23, Senec s účinnosťou od 17. 06. 2024
 • 13. bod Návrh Mestom delegovaných zástupcov do Rady školy – Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec s účinnosťou od 18. 06. 2024
 • 14. bod Návrh na schválenie „Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu súkromnej základnej umeleckej školy do siete škôl a školských zariadení“
 • 15. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 16. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti a na zriadenie vecného bremena (Ing. Jozef Olas; Šamorínska ul.; cyklistická cesta Senec – JUH)
 • 17. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti a na zriadenie vecného bremena (Fontee s.r.o.; Šamorínska ul.; cyklistická cesta Senec – JUH)
 • 18. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – pozemok na výstavbu cyklistickej cesty Senec juh (ETRUSK s.r.o.; Stavbárska ul., Senec)
 • 19. bod Návrh na predĺženie lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy (Ing. Milina Lahová, Mgr. Milina Feješová; Poľná ul., Senec)
 • 20. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti v prospech pani Emílie Baštovej, Inovecká ul. 14, Senec
 • 21. bod A) Návrh na bezodplatný prevod pozemku do majetku Mesta Senec (Južná brána, s.r.o.) B) Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci č. 146/2023 (Južná brána, s.r.o.)
 • 22. bod Návrh na bezodplatný prevod komunikácie, verejného osvetlenia a pozemkov do majetku Mesta Senec – ( RAPID – IS s.r.o.)
 • 23. bod A) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Juraj Nádaský, časť pozemku ku kiosku-trafike ul. Sokolská) B) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Juraj Nádaský, časť pozemku ku kiosku-trafike ul. Boldocká) C) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Juraj Nádaský, časť pozemku ku kiosku-trafike ul. Bratislavská)
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: