Staré Mesto MiZ 03.11.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 79/2020 z 29.09.2020 starostkou mestskej časti, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie m
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej r
 • 4. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky B
 • 5. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
 • 6. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (k dočasnému parkovaniu motorových vozidiel)
 • 7. bod Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 8. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 57/2020, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo bezodplatnú výpožičku objektu zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Dobšinského- Paláriková pre Seniorcentrum a schválenie nájmu nebytového priestoru kuchyne ako prípad
 • 9. bod Návrh na predaj podielu na dome a na pozemku parc. č. 7585, ul. Kýčerského 9 v Bratislave
 • 10. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom registra E parc. č. 8341, parc č. 8340, parc. č. 8339, parc. č. 8336/1a k odňatiu komunikácie na Poštovej ulici spolu s prevodom vlastníctv
 • 11. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 9 v Bratislave
 • 12. bod Návrh na odpustenie dlhu
 • 13. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2020
 • 14. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 15. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15a. bod Informácia o Staromestskom kultúrnom lete
 • 16. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: