Staré Mesto MiZ 23.02.2021 • Otvorenie, program
 • 1. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene na pozemku registra C parc. č. 21357 na Medenej ulici
 • 2. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na zmiernenie dopadov COVID 19 za obdobie 2. vlny pandémie na prevádzky v nebytových priestoroch v správe mestskej časti
 • 3. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na výpožičku nebytového priestoru za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta v objekte Propeller na Rázusovom nábreží
 • 5. bod Návrh na výpožičku nebytového priestoru za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta v objekte na Gaštanovej 19
 • 6. bod Návrh na vrátenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov detí pri základných školách a základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 7. bod Návrh zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8. bod Správa č. 5/2020 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z kontroly Komplexná kontrola činnosti inšpektorov verejného poriadku na referáte obchodu, správnych konaní a verejného poriadku za II. polrok 2019
 • 9. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 10. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 11. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 12. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: