Staré Mesto MiZ 30.03.2021 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • Návrh dodatku č.2 rokovacieho poriadku
 • 1. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2020
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o určení školských obvodov základných škôl a základných škôl s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 4. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytového priestoru v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania Školská 14 pre občianske združenie TICHO a spol., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 • 7. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 122/2020, ktorým bola schválená kúpa pozemku parc. č. 10370/66 vo vlastníctve spoločnosti YIT Slovakia a.s. a uzavretie Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou YIT Slovakia a.s. so sídlom Račianska 153/A v Bratislave, IČO 35 718 625
 • 8. bod Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Staromestská knižnica, Blumentálska ulica 10/a, Bratislava
 • 9. bod Návrh na personálne zmeny v orgánoch neinvestičného fondu Fond architekta Weinwurma, n. f.
 • 10. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Koncepcia efektívneho manažmentu krajiny v dlhodobo udržateľnej stratégii adaptácie na zmenu klímy“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 11. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 - Malé dotácie – Kultúra
 • 12. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 - Malé dotácie – Školstvo a šport
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Sociálna starostlivosť
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Kultúra
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021 – Staromestská dotačná schéma – Školstvo a šport
 • 16. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 17. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: