Staré Mesto MiZ 09.11.2021 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ul. Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na schválenie prechodu nájmu nebytového priestoru na ul. Špitálska 45 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na súhlas s podnájmom stavby na Rázusovom nábreží známej ako Propeller
 • 6. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 112/2016, ktorým miestne zastupiteľstvo súhlasilo s vrátením správy pozemku parc. č. 5183/19 do priamej správy hlavného mesta SR na ulici K Železnej studienke
 • 7. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy pozemku parc. č. 5183/19 na ulici K Železnej studienke
 • 8. bod Návrh na spolufinancovanie projektu : Moderná knižnica v Starom Meste z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 9. bod Návrh na spolufinancovanie projektu : Kultúra v Starom Meste z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 10. bod Informácia o zabezpečení zimnej služby na sezónu 2021 - 2022
 • 11. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 9. novembru 2021
 • 11a. bod Návrh na určenie povinnosti zabezpečiť cenovú ponuku na hlukové mesrania v Starom Meste
 • 11b. bod Konanie o ochrane verejného záujmu
 • 12. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 12a. bod Prejednanie petície občanov
 • 13. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: