Staré Mesto MiZ 14.12.2021 • 1. bod Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I na funkčné obdobie 2022-2026
 • 2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2022 - 2024
 • 3. bod Návrh na schválenie zámeru uzatvorenia Zmluvy o nájme budovy na ul. Palisády 51 za účelom vytvorenia školského zariadenia
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod POSLANECKÝ NÁVRH všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 6. bod Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 7. bod Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru na Dostojevského rade 23 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov na ul. Heydukova 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 • 10. bod Stiahnutý z rokovania
 • 11. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2022 - Staromestská dotačná schéma
 • 12. bod Návrh výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2022 - Malé dotácie
 • 13. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 14. bod Správa z kontroly plnenia opatrení z vykonaných kontrol v roku 2021
 • 15. bod Správa o uplatňovaní zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 16. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2022
 • 17. bod Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 18. bod Návrh Vzorového rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 20. bod Rôzne
 • 21. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: