Staré Mesto MiZ 29.03.2022 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2021
 • 2. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 3. bod Návrh na schválenie Zásad na poskytnutie príspevku na kompenzáciu nemožnosti využitia parkovacej nálepky mestskej časti z dôvodu zaradenia miestnych ciest do úsekov dočasného parkovania (zón) podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
 • 4. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy k pozemku parc. č. 10372 pri Novom kostole na Legionárskej ulici
 • 5. bod Stiahnutý
 • 6. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 2608/13 pod garážou na Červeňovej ulici
 • 7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4797/7 pod garážou na Kubániho ulici
 • 8. bod Stiahnutý
 • 9. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 9 v Bratislave
 • 10. bod Stiahnutý
 • 11. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Revitalizácia Grasalkovičovej záhrady“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 12. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Myjavská“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 13-17. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Malé dotácie
 • 18. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Staromestská dotačná schéma – Kultúra
 • 19. bod Návrh na premenovanie verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ulica Borisa Nemcova
 • 19a. bod Návrh na pomenovanie verejného priestoru v MČ SM Nám Márie Terézie
 • 20. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 21. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 38/2021 zo dňa 18.05.2021 a schválenie personálnych zmien v orgánoch neinvestičného fondu „Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f.“
 • 22. bod Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania právnych predpisov v spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s. za roky 2018 - 2020
 • 23. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 24. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 25. bod Rôzne
 • 26. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: