Staré Mesto MiZ 27.04.2022

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

  • Otvorenie, schválenie programi zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
  • 1. bod Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
  • 2. bod Návrh na schválenie zmeny dopravného značenia na miestnych cestách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle projektu organizácie dopravy zóny dočasného parkovania - „Trvalé dopravné značenie – parkovacia politika MČ Staré Mesto – revízia 1“ .
  • 3. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../.... z ......, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: