Staré Mesto MiZ 17.05.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. a 2. bod Návrh na schválenie nájmu technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s., IČO 36 211 541, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 3. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 28/2018 zo dňa 20.03.2018, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova číslo 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 21585/19 pod garážou na Búdkovej ulici
 • 5. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3718/29 pod garážou na Sokolskej ulici
 • 6. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 39 v Bratislave
 • 7. bod Stiahnutý
 • 8. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Stromy na Blumentálskej ulici“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Staromestská dotačná schéma – Kultúra
 • 10. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2021
 • 11. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2021
 • 12. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2021
 • 13. bod Informácia o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 2040
 • 14. bod Návrh na schválenie vyplatenia odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 16. bod Rôzne
 • 17. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: