Staré Mesto MiZ 28.06.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Návrh na schválenie nájmu technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s. IČO: 36211541 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 2. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov (kotolní) pre obchodnú spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 3. bodZáverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2021
 • 4. bod Návrh na odkúpenie nebytového priestoru na ul. Odborárske námestie č. 8 v Bratislave do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022
 • 6. bod Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru na ul. Štefánikova 25 (Pistoriho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na usporiadanie užívacích práv - nájmu k budove na ul. Železničiarska 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru na ul. Žilinská 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3379/3 pod garážou na Gunduličovej ulici
 • 10. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4436/20 pod garážou na Drotárskej ceste
 • 11. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Ventúrska 9 (Zichyho palác) v Bratislave
 • 12. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy verejnej zelene na pozemkoch registra „C“ parc. č. 8274/1, parc. č. 8274/4, parc. č. 8274/6 a parc. č. 8274/13 spolu s chodníkmi, lavičkami a amfiteátrom na Kollárovom nám.
 • 13. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre volebné obdobie 2022 – 2026
 • 14. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (úprava pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca)
 • 15. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .....2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 16. bod Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
 • 17. bod Návrh na schválenie zmien stanov obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 18. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad pri zabezpečení stravovania a poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 19. bod Návrh na pomenovanie verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 20. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Malé dotácie – Kultúra
 • 21-23. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Malé dotácie – Životné prostredie Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Malé dotácie – Sociálna starostlivosť
  Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Malé dotácie – Školstvo a šport
 • 24. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Staromestská dotačná schéma – Školstvo a šport
 • 25. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Staromestská dotačná schéma – Životné prostredie
 • 26. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2022 – Staromestská dotačná schéma – Sociálna starostlivosť
 • 27-28. bod Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na 2. polrok 2022
 • 29. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 30. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 31. bod Rôzne
 • 32. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: