Staré Mesto MiZ 27.06.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2022
 • 2. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o výške úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 5. bod Návrh na schválenie Zásad na poskytnutie príspevku na kompenzáciu nemožnosti využitia parkovacej nálepky mestskej časti z dôvodu zaradenia miestnych ciest do úsekov dočasného parkovania (zón) podľa platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 6. bod Návrh na schválenie Zásad na poskytnutie príspevku na kompenzáciu nemožnosti využitia rezidentskej parkovacej karty BPS PARK a.s. z dôvodu zaradenia miestnych ciest do úsekov dočasného parkovania (zóny) podľa platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 7. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. ...../2023 z ...... 2023 o nájme bytov
 • 8. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti k vráteniu správy domov a k nim prislúchajúcich pozemkov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislava do priamej správy hlavného mesta SR Bratislava
 • 9. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov na Záhradníckej ulici číslo 1 a Krížnej ulici číslo 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov (školských tried) v budove základnej školy na Mudroňovej ulici číslo 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10233/2 pod kontajnerovým stojiskom na Krížnej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Obchodná 52 v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Ventúrska 9 v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní údržby miestnych ciest a verejných priestranstiev v správe mestskej časti medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto
 • 16. bod Návrh na schválenie personálnej zmeny v správnej rade neinvestičného fondu „Fond architekta Weinwurma, n. f.“
 • 17. bod Návrh na schválenie personálnych zmien v orgánoch neziskovej organizácie „Dobrý dom, n. o.“
 • 18. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 19. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na 2. polrok 2023
 • 20. bod Návrh na voľbu poslanca Samuela Ondreka za člena Komisie pre dopravu
 • 21. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 22. bod Informácia o memorande medzi mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislavou
 • 23. bod Informácia o stave a postupe verejného obstarávania koncesie na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre tretie subjekty prostredníctvom tepelno-energetických zariadení v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Materiál na stiahnutie
 • 24. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 25. bod Rôzne, Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: