Staré Mesto MiZ 26.09.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2023
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2023 zo 4. apríla 2023 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 3. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k zmluve o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.07.1997, ktorej účelom je združenie finančných prostriedkov na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru na Kýčerského ulici č. 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 74/2023 zo dňa 27.06.2023, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov na Záhradníckej ulici číslo 1 a Krížnej ulici číslo 2 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na vypovedanie Zmluvy o nájme pozemku č. 593/2010 v znení dodatku č. 1 a č. 2 uzatvorenej s občianskym združením Blumentál
 • 7. bod Návrh na vypovedanie Zmluvy o nájme pozemku č. 438/2010 uzatvorenej s občianskym združením Vnútroblok Slávia
 • 8. bod Návrh na vypovedanie Zmluvy č. 47/2006/433 o nájme časti pozemku v znení dodatku č. 1 uzatvorenej so spoločnosťou Tecton, a.s.
 • 9. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Konventnej ulici číslo 19 v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Obchodnej ulici číslo 9 v Bratislave
 • 11. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Obchodnej ulici číslo 52 v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom garáže so súpisným číslom 6197 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 8900/9, nachádzajúcej sa na Grösslingovej ulici č. 8
 • 13. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom garáže so súpisným číslom 6195 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 8988/7, nachádzajúcej sa na Grösslingovej ulici č. 30
 • 14. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 16. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „xChange“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024
 • 17. bod Správa z kontroly pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 18. bod Informácia o plnení uznesenia č. 24/2023. Prehľad o investičných akciách za roky 2021 a 2022 v školách a školských zariadeniach
 • 19. bod Návrh Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 20. bod Rôzne
 • 21. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: