Staré Mesto MiZ 07.11.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2023
 • 2. bod Stiahnutý z rokovania (Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2023 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto)
 • 3. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (čl. 91 Rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí)
 • 4. bod Návrh na doplnenie uznesenia č. 111/2020 zo dňa 03.11.2020, ktorým bolo schválené odňatie správy k pozemkom registra „E“ parc. č. 8341, parc č. 8340, parc. č. 8339, parc. č. 8336/1 a odňatie komunikácie na Poštovej ulici spolu s prevodom vlastníctva k mobiliáru na Poštovej ulici
 • 5. bod Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku z vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 11/2022-U z 28.11.2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia č. 56/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom technologických zariadení na výrobu tepla pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 12/2022-U z 28.11.2022, ktorým bola schválená zmena uznesenia č. 57/2022 zo dňa 28.06.2022, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov (kotolní) pre spoločnosť MH Teplárenský holding a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove základnej školy na Mudroňovej ulici číslo 83 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .... /2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 • 10. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .... /2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky
 • 11. bod Správa z kontroly stavu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2023
 • 12. bod Vzdanie sa zástupkyne starostu Mgr. art. Dany KLEINERT členstiev v Komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu a v Komisii pre kultúru
 • 13. bod Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života
 • 14. bod Čiastková správa o krytoch civilnej ochrany na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Rôzne
 • 16. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: