Staré Mesto MiZ 25.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2023
 • 2. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2024
 • 3. bod Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na ul. Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 78/2011 zo dňa 13. septembra 2011 a návrh na nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3878/1 na Langsfeldovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Námestie SNP 16 v Bratislave
 • 6. bod Návrh na schválenie Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách pri organizovaní obchodných verejných súťaží
 • 7. bod Návrh na predloženie a spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kapacít MŠ Myjavská“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8. bod Návrh na zmenu zástupcov zriaďovateľa v radách škôl pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 8a. bod Personálna zmena v orgáne Fond architekta Weinwurma
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 58/2016, č. 98/2021, č. 12/2023, č. 34/2023, č. 101/2023
 • 10. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s
 • 11. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na 2. polrok 2024
 • 12. bod Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 13. bod Návrh na schválenie vyplatenia odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 14. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 15. bod Rôzne
 • 16. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 17. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: