Trenčín VUC 15.05.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
  • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  • 3. bod Slovo pre verejnosť.
  • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2023
  • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
  • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 3, bod 3.1., písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  • 7. bod Návrh na schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov s CPR Trenčín, o.z..
  • 8. bod Návrh na schválenie Zásad pri postupe vo výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • 9. bod Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb - LÚČ, Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00632392.
  • 10. bod Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 zmluvným dopravcom.
  • 11. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.
  • 12. bod Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru.
  • 13. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena).
  • 14. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
  • 15. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
  • 16. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci pri správe fondu malých projektov pre projekt
  • 17. bod Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2023
  • 18. bod Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom v rámci programu Erasmus+.
  • 19. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výboru pre otázky zamestnanosti.
  • 20. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2023.
  • 21. bod Diskusia - Rôzne.
  • 22. bod Interpelácie
  • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: