Trenčín VUC 15.05.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2023
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 3, bod 3.1., písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 7. bod Návrh na schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov s CPR Trenčín, o.z..
 • 8. bod Návrh na schválenie Zásad pri postupe vo výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 9. bod Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb - LÚČ, Nemocničná 986/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00632392.
 • 10. bod Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 zmluvným dopravcom.
 • 11. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.
 • 12. bod Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru.
 • 13. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena).
 • 14. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
 • 15. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 • 16. bod Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci pri správe fondu malých projektov pre projekt
 • 17. bod Návrh na schválenie mimoriadneho členského príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2023
 • 18. bod Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom v rámci programu Erasmus+.
 • 19. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výboru pre otázky zamestnanosti.
 • 20. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2023.
 • 21. bod Diskusia - Rôzne.
 • 22. bod Interpelácie
 • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: