Trenčín VUC 03.07.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu
  • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na V. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho Predkladá: Ing. Pavol Zigo - hlavný kontrolór TSK
  • 3. bod Slovo pre verejnosť.
  • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
  • 5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2023, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Ul. SNP 413/8, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava
  • 6. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  • 7. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja za člena dozornej rady neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.
  • 8. bod Diskusia – Rôzne.
  • 9. bod Interpelácie
  • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: