Trenčín VUC 25.09.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na VI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a informácia o výsledku kontrol vykonaných v neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín.
 • 3. bod Slovo pre verejnosť
 • 4. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.
 • 5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 3, bod 3.1., písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 7. bod Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023.
 • 8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2023 o poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“.
 • 9. bod Návrh na schválenie dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • 10. bod Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023 k 31.12.2022.
 • 11. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektu SPŠ Emila Belluša v Trenčíne s názvom XR-TEC MAKER LAB EBTN.
 • 12. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá, so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
 • 13. bod Vyhodnotenie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK za školský rok 2022/2023.
 • 14. bod Návrh na schválenie uzatvorenia zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
 • 15. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu
 • 16. bod Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 17. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výboru pre otázky zamestnanosti.
 • 18. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2022.
 • 19. a 20. bod Diskusia – Rôzne + Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 • Komplet

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: