Trnava VUC (titulky) 26.06.2024

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Program 13. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2023
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 3/2024
 • 5. bod Zmena uznesenia č. 42/2023/03 zo dňa 17. februára 2023 (Voľba odborníkov z radov neposlancov do Finančnej komisie)
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 94/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • 7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 95/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v jazykovej škole, na ubytovanie v školskom internáte a na pobyt v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 96/2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v znení VZN TTSK č. 81/2023
 • 9. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 97/2024 o zrušení Jazykovej školy ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta a Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
 • 10. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 98/2024 o zrušení školskej jedálne ako súčasti Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec a zriadení výdajnej školskej jedálne ako súčasti Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 86/2023 a Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec
 • 11. bod Zámena nehnuteľností v k.ú. Sereď
 • 12. bod Kúpa pozemkov a majetkovoprávne vyporiadanie podielového spoluvlastníctva pozemku v k. ú. Smolinské a zverenie pozemkov do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján za účelom realizácie projektu
 • 13. bod Nájom nehnuteľného majetku a súvisiacich hnuteľných vecí vo vlastníctve Mesta Piešťany pre organizáciu Stredná odborná škola obchodu a služieb v Piešťanoch
 • 14. bod Prenájom nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej Trnava pre nájomcu Trnavské futbalistky, občianske združenie
 • 15. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k rekonštrukcii pozemnej komunikácie ku Katarínke v k.ú. Dechtice
 • 16. bod Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku (areál bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch, ul. SNP 8) do vlastníctva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • 17. bod Predloženie a financovanie projektu „Rozšírenie kybernetickej ochrany Trnavského samosprávneho kraja“ v rámci výzvy na podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni
 • 18. až 35. bod Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia parku v Rakoviciach“ v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách a a menovanie do funkcie riaditeĺov
 • 36. bod Informácia o vzdaní sa PhDr. Mariána Kósu funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb Jahodná
 • 37. bod Informácie
 • 38. bod Rôzne
 • 39. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: