Trnava VUC 08.09.2021

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia, overovatelia
 • 2. bod Ústna informácia o aktuálnej bezpečnostnej situácii v kraji a prípravách návštevy Svätého Otca v Šaštíne 15. septembra 2021
 • 3. bod Informácia o priebehu očkovania proti ochoreniu COVID-19 realizovanom trnavskou župou
 • 4. bod Zrušenie nevykonateľných a obsolétnych uznesení schválených Zastupiteľstvom TTSK
 • 5. bod Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho a 3. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 6. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2021 – marec 2022
 • 7. bod Zrušenie obchodnej spoločnosti SMS TTSK s. r. o. bez likvidácie a jej zlúčenie s obchodnou spoločnosťou Trnavská cestná spoločnosť s. r. o.
 • 8. bod Vyhodnotenie 2. kola a vyhlásenie 3. kola obchodnej verejnej súťaže na prenájom súboru objektov a pozemkov bývalého Školského hospodárstva v Trnave
 • 9. bod Zámena pozemkov v kat. území Trnava vo vlastníctve TTSK za pozemky vo vlastníctve Mesta Trnava
 • 10. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Prietrž
 • 11. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Štefanov
 • 12. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku v kat. území Veľké Úľany
 • 13. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Šajdíkove Humence
 • 14. bod Nadobudnutie vlastníctva pozemku a križovatky na ceste č. III/1146 v k. ú. Skalica
 • 15. bod Kúpa pozemku v Pastuchove za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v DSS Pastuchov
 • 16. bod Schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta a súhlas s odstránením stavby
 • 17. bod Návrh na spolufinancovanie projektu OvZP TTSK DD a DSS pre dospelých v Holíči v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z rozpočtu TTSK
 • 18. bod Návrh na udelenie verejných ocenení TTSK
 • 19. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 • 20. bod Informácie
 • 21. bod Rôzne 21.a . Bezodplatný prevod pozemkov v správe SPF v k.ú. Zavar

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: