Trnava VUC 29.03.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2023 – september 2023
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 2/2023
 • 5. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Piešťany
 • 6. bod Prenájom nehnuteľnosti a hnuteľnej veci v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu Slovenská správa ciest
 • 7. bod Kúpa pozemkov v k. ú. Medveďov a zverenie pozemkov do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR
 • 8. bod Zverenie pozemkov a stavby v k.ú. Galanta do správy organizácie Galantská knižnica
 • 9. bod Zverenie technického zhodnotenia budovy bývalého internátu na Študentskej ulici do správy organizácie SPŠ technická v Trnave
 • 10. bod Zmena výšky členského príspevku Trnavského samosprávneho kraja v prospech záujmového združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
 • 11. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení:
  1. Vyradenie Strednej odbornej školy chemickej, Nerudova 13, Hlohovec a jej súčasti, a to školskej jedálne
  2. Vyradenie Školy umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec
  3. Zaradenie Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec s 2 organizačnými zložkami: a) Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec b) Škola umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec a zaradenie jej súčasti a to školskej jedálne
 • 12. bod Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom výstavby novej telocvične Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2022/002
 • 13. bod Informácie
  13.a . Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – februára 2023 (materiál č.72/2023/4)
  13.b . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. P7/2022 (materiál č.73/2023/4)
  13.c . Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. P1/2023 (materiál č.74/2023/4)
  13.d . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 15.02.2023 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.75/2023/4)
  13.e . Informácia o výsledkoch hlasovania Rady partnerstva pre IÚR TTSK 2021- 2027 k 3. marcu 2023
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
04.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
05.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: