Trnava VUC 17.05.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 77/2023/05)
 • 3. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja  č. 3/2023 (materiál č. 78/2023/05)
 • 4. bod Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na vybudovanie Špecializovaného zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Sv. Jáne (materiál č. 79/2023/05)
 • 5. a 6. bod Dotácie v rámci výzvy v zmysle VZN TTSK č. 44/2018 (materiál č. 80/2023/05) 6. Dotácie v rámci výzvy v zmysle VZN TTSK č. 45/2018 (materiál č. 81/2023/05)
 • 7. bod Dotácie v rámci výzvy v zmysle VZN TTSK č. 46/2018 (materiál č. 82/2023/05)
 • 8. bod Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku (areál bývalej SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch, ul. SNP 8) do vlastníctva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (materiál č. 83/2023/05)
 • 9. a 10. bod Kúpa pozemku v k. ú. Dojč a zverenie pozemku do správy organizácie Centrum sociálnych služieb Rohov za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR (materiál č. 84/2023/05) 10. Kúpa pozemkov v k. ú. Smolinské a zverenie pozemkov do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR (materiál č. 85/2023/05)
 • 11. bod Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2023 – 2030 (materiál č. 86/2023/05)
 • 12. bod Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 2027 (materiál č. 87/2023/05)
 • 13. bod Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023-2030 (materiál č. 88/2023/05)
 • 14. bod Zmena v sieti škôl a školských zariadení: Zaradenie Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder -  Nagymegyer do siete škôl a školských zariadení SR (materiál č. 89/2023/05)
 • 15. bod „Dohoda o budúcej spolupráci partnerov projektu Clean Mobility“ v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (materiál č. 90/2023/05)
 • 16. bod Predloženie a financovanie projektu „Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna voda“ (materiál č. 91/2023/05)
 • 17. bod Stanovisko k vyhláseniu navrhovaného národného parku nížinného typu – Národný park Podunajsko (materiál č. 92/2023/05)
 • 18. bod Udelenie verejných ocenení TTSK 2023 (materiál č. 93/2023/05)
 • 19. bod Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – rozhodnutie (materiál č. 94/2023/05)
 • 20. bod Informácie a) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – marec 2023 (materiál č. 95/2023/05) b) Informácia o vykonanej zmene rozpočtu TTSK P2/2023 (materiál č. 96/2023/05) c) Informácia o vykonanej zmene rozpočtu TTSK Z1/2023 (materiál č. 97/2023/05) d) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 31.03.2023 (materiál č. 98/2023/05) e) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.03.2023 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č. 99/2023/05) f) Informácia o pripravovaných strategických dokumentoch TTSK (materiál č. 100/2023/05)
 • 21. bod Rôzne a) Pristúpenie a dohoda o pristúpení k memorandu o vzájomnej spolupráci a spoločnej činnosti „Muchova Cesta“ (materiál č. 101/2023/05)
 • 22. bod Interpelácie + Záver

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: