Trnava VUC 28.06.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Návrh programu 6. riadneho rokovania Zastupiteľstva TTSK
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 102/2023/06)
 • 3. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2022 (materiál č. 103/2023/06)
 • 4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja č. 4/2023 (materiál č. 104/2023/06)
 • 5. bod Prijatie úveru od National Development Fund II., a. s. na financovanie oprávnených nákladov investičných projektov Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 105/2023/06)
 • 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 83/2023 o Kreatívnom centre Trnava (materiál č. 106/2023/06)
 • 7. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 84/2023 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie účasti žiakov základných škôl na aktivitách organizovaných Trnavským samosprávnym krajom (materiál č. 107/2023/06)
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č.  85/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 75/2021 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (materiál č. 108/2023/06)
 • 9. bod Všeobecno-záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 86/2023 o zrušení 1. Strednej odbornej školy chemickej, Nerudova 13, Hlohovec a jej súčasti, a to školskej jedálne 2. Školy umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec
 • 10. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 87/2023 o zriadení Školského internátu, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer ako súčasť Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer a Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer (materiál č. 110/2023/06)
 • 11. bod Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice (materiál č. 111/2023/06)
 • 12 až 16. bod SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 112/2023/06) 13. Stratégia finančného riadenia Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 113/2023/06) 14. Stratégia rozvoja kultúry v TTSK na roky 2023-2027 (materiál č. 114/2023/06) 15. Koncepcia zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK (materiál č. 115/2023/06) 16. Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 116/2023/06)
 • 17. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva stavby oplotenia v kat. území Dunajská Streda (materiál č. 117/2023/06)
 • 18. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov - zámena pozemkov v obci Dolný Lopašov (materiál č. 118/2023/06)
 • 19. bod Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Dojč (materiál č. 119/2023/06)
 • 20 a 21. bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Veľký Lég pod komunikáciou k IBV Veľký Lég (materiál č. 120/2023/06) 21. Zverenie budovy Letnej čitárne v areáli knižnice Juraja Fándlyho v Trnave s príslušenstvom do správy organizácie Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (materiál č. 122/2023/06)
 • 22. bod Zverenie budovy telocvične do správy organizácie Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede (materiál č. 123/2023/06)
 • 23. bod Zmena Uznesenia č. 44/2023/03 zo dňa 17. februára 2023 (Nadobudnutie vlastníctva pozemkov a križovatky na ceste č. II/507 v k. ú. Moravany nad Váhom) (materiál č. 124/2023/06)
 • 24. bod Zmena Časti B Tarifa Prepravného poriadku Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 125/2023/06)
 • 25. bod Menovanie do funkcie riaditeľa Trnavského osvetového strediska (materiál č. 126/2023/06)
 • 26. bod Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Krajom Vysočina (materiál č. 127/2023/06)
 • 27. bod Informácie
 • 28. bod Rôzne a Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: