Trnava VUC 06.09.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 136/2023/07)
 • 3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2023 – marec 2024 (materiál č. 137/2023/07)
 • 4. bod Informácia o investíciách do rozvoja školskej infraštruktúry financovaných z návratných zdrojov úveru od National Development Fund II., a.s. (materiál č. 163/2023/07)
 • 5. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja  č. 5/2023 (materiál č. 138/2023/07)
 • 6. bod Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (materiál č. 139/2023/07)
 • 7. až 10. bod Prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom v kat. území Horný Bar (materiál č. 140/2023/07)
  8. Prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom v kat. území Košúty (materiál č. 141/2023/07)
  9. Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva nehnuteľného majetku – stavieb dočasných parkovísk v k. ú. Hlohovec a Šulekovo (materiál č. 142/2023/07)
  10. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Kočín – Lančár (materiál č. 143/2023/07)
 • 11. až 14. bod Zámena pozemku v k.ú. Trnava vo vlastníctve TTSK za pozemok vo vlastníctve mesta Trnava (materiál č. 144/2023/07)
  12. Prenájom časti nehnuteľnosti v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu obec Veľké Kostoľany (materiál č. 145/2023/07)
  13. Prenájom časti nehnuteľnosti v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu obec Petrova Ves (materiál č. 146/2023/07)
  14. Prenájom časti nehnuteľnosti v správe organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pre nájomcu obec Ostrov (materiál č. 147/2023/07)
 • 15. bod Nájom pozemku vo vlastníctve mesta Hlohovec pre organizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove (materiál č. 148/2023/07)
 • 16 a 17. bod Zverenie technického zhodnotenia budovy do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne (materiál č. 149/2023/07)
  17. Zverenie technického zhodnotenia stavby – rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici do správy organizácie Obchodná akadémia v Senici (materiál č. 150/2023/07)
 • 18. bodRozvoj priemyselnej zóny Hlohovec, dopravné riešenie – prevod projektovej dokumentácie (materiál č. 151/2023/07)
 • 19. bod „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 (materiál č. 152/2023/07)
 • 20. bod „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Atraktivní a bezpečná cyklistika v příhraničí JMK a TTSK“ v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 (materiál č. 153/2023/07)
 • 21. bod „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027“ a návrh na spolufinancovanie projektu „RegioCap SK-AT“ v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021- 2027 (materiál č. 154/2023/07)
 • 22. bod Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku k projektu „Milling – the forgotten craft of our ancestors“ (slovenský ekvivalent „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (materiál č. 155/2023/07)
 • 23. bod Zmena uznesenia č. 51/2023/03 zo dňa 17. februára 2023 a Uznesenia č. 92/2023/05 zo dňa 17. mája v zmysle Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (materiál č. 156/2023/07)
 • 24. bod Informácie
 • 25. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: