Trnava VUC 13.12.2023

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Kontrola plnenia uznesení z 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 184/2023/09)
 • 3. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2023 č. 6/2023 (materiál č. 185/2023/09)
 • 4. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 (materiál č. 186/2023/09)
 • 5. bod Zmena v sieti stredných škôl a školských zariadení: vyradenie Školskej jedálne ako súčasti  Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec a zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Spojenej školy, Nerudova 13, Hlohovec (materiál č. 187/2023/09)
 • 6 až 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 91/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (materiál č. 189/2023/09) 7. Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/ŠAS/2024 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva v oblasti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (materiál č. 190/2023/09) 8. Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/Z/2024 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva (materiál č. 191/2023/09)
 • 9. a 10. bod 9. Výzva na základe VZN TTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií na území Trnavskej župy (materiál č. 192/2023/09) 10. Výzva na základe VZN TTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy (materiál č. 193/2023/09)
 • 11. až 14. bod 11. Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva upravenej časti cesty II/507 a pozemku v kat. území Tomášikovo (materiál č. 194/2023/09) 12. Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva upravenej časti cesty  III/1333 v kat. území Sládkovičovo (materiál č. 195/2023/09) 13. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Koválov (materiál č. 196/2023/09) 14. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov v obci Brestovany (materiál č. 197/2023/09)
 • 15. bod 15. Nájom pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce Šintava pre organizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave (materiál č. 198/2023/09)
 • 16. bod Predloženie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR projektu „Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily na území Trnavského samosprávneho kraja“ (materiál č. 199/2023/09)
 • 17. bod Predloženie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I.“ (materiál č. 200/2023/09)
 • 18. bod Predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti  v rámci výzvy: Transformačné a inovačné konzorciá pre projekt: „Smart and Flexible Energy Ecosystem for Sustainable Future in Slovakia / FlexEnergy“ (materiál č. 201/2023/09)
 • 19. bod Spolufinancovanie projektu „Kabinet krásnych umení – Centrum pre výskum a zachovanie kultúrneho dedičstva“ realizovaného OvZP TTSK Západoslovenské múzeum v Trnave v rámci Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko z rozpočtu TTSK (materiál č. 202/2023/09)
 • 20. bod Spolufinancovanie projektu „Společným osudem k společné budoucnosti“ realizovaného OvZP TTSK Západoslovenské múzeum v Trnave v rámci Programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko z rozpočtu TTSK (materiál č. 203/2023/09)
 • 21. bod Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku k projektu „Milling – the forgotten craft of our ancestors“ (slovenský ekvivalent „Mlynárstvo – zabudnuté remeslo našich predkov“) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (materiál č. 204/2023/09)
 • 22. bod Dodatok č. 3 k Rozhodnutiu  Trnavského samosprávneho kraja  o vydaní zriaďovacej listiny Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, so sídlom SNP 767/6, 930 28 Okoč (materiál č. 205/2023/09)
 • 23. bod 23. Harmonogram zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na rok 2024 (materiál č. 206/2023/09)
 • 24. bod Informácie a) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – november 2023 (materiál č. 207/2023/09) b) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.09.2023 (materiál č. 208/2023/09) c) Informácia o vykonanej zmene rozpočtu TTSK na rok 2023 č. P5/2023 (materiál č. 209/2023/09) d) Informácia o vykonanej zmene rozpočtu č. Z4/2023 (materiál č. 210/2023/09) e) Informácia k operačnému plánu zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2023/2024 (materiál č. 211/2023/09) f) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 31.10.2023 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č. 212/2023/09)
 • 25. bod Rôzne a) Kúpa pozemkov v k. ú. Osuské a zverenie pozemkov do správy organizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková za účelom realizácie projektu v rámci výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR (materiál č. 213/2023/09)+ Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: