Vajnory MiZ (titulky) 02.05.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Informácia o činnosti mestskej polície Okresného veliteľstva Bratislava III v miestnej časti Bratislava-Vajnory za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
 • 3. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 4. bod Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl-december 2023
 • 5. bod Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2024
 • 6. bod Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2023
 • 7. bod Schválenie výsledkov hlasovania o projektoch participatívneho rozpočtu
 • 8. bod Všeobecne záväzné nariadenie o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 9. bod Informácia o spôsoboch fungovania Zariadenia pre seniorov
 • 10. bod Návrh Zmluvy o vykonaní sociálnej posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
 • 11. bod Návrh na zmenu člena Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory a odvolanie člena Komisie športu a voľnočasových aktivít pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 12. bod Zrušenie predajom podielového spoluvlastníctva nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 13. bod Návrh dodatku č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy
 • 14. bod Interpelácie poslancov MZ
 • 15. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: