Vajnory MiZ (titulky) 20.06.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schváenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 3. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Vajnory na II. polrok 2024
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby mestskou časť Bratislava-Vajnory
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory
 • 7. bod Stiahnutý (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory o povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev)
 • 8. bod Informácia o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome v roku 2023
 • 9. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 10. bod Návrh na schválenie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia a obnova zelených plôch v mestskej časti Bratislava - Vajnory s využitím prvkov modrej a zelenej infraštruktúry na verejných priestranstvách“
 • 11. bod Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 vykonanej rozpočtovým opatrením č. 4/2024
 • 12. bod Interpelácie poslancov MZ
 • 13. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: