Vajnory MiZ 22.06.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 3. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2023
 • 4. bod Informácia o činnosti Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory za obdobie január až december 2022
 • 5. bod Informácia o činnosti matričného úradu, ohlasovne pobytu a registra adries za rok 2022
 • 6. bod Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome v roku 2022
 • 7. bod Informácia o osvedčovaní podpisov a kópií listín za rok 2022
 • 8. bod Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2023
 • 9. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2022
 • 10. bod Interpelácie
 • 11. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: