Vajnory MiZ 21.09.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory
 • 3. bod VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 4. bod Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.06.2023
 • 5. bod Informácia o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2023
 • Vystúpenie občanov
 • 6. bod Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova k 30.06.2023
 • 7. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 8. bod Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – jún 2023
 • 9. bod Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2023
 • 10. bod Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2023
 • 11. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ parc. č. 3/12 pre Základnú školu s materskou školou sv. Jána Pavla II. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 12. bod Voľba členov orgánov VPS, spol. s r.o.
 • 13. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: