Vajnory MiZ 19.12.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vajnory

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 2. bod Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024
 • 3. bod Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 • 4. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory na I. polrok 2024
 • 5. bod Návrh na schválenie podania ŽoPPM za účelom realizácie projektu
 • 6. bod Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na obdobie kalendárneho roka 2024 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 7. bod Návrh na zmenu členov Komisie detí a mládeže
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. /2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • Slovo pre verejnosť
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. ..../2023 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 • 11. bod (stiahnutý bod) Memorandum o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť a refundovať náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov s dočasným útočiskom, ktorí prišli na Slovensko, za obdobie marec - november 2022
 • 12. bod Návrh V. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2023
 • 13. bod Návrh na prijatie úveru pre Mestskú časť Bratislava-Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov
 • 14. bod Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026
 • 15. bod Interpelácie poslancov MZ
 • 16. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: