Rača MiZ 26.09.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 2. Voľba návrhovej komisie
 • 3. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení
 • 4. bod Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17
 • 5. bod Návrh na schválenie výpožičky NP Červenej lisovne NKD, ul. Barónka č. 3. pre Račiansky muzeálny spolok
 • 6. bod Návrh na schválenie výpožičky bezpečnostných kamier v ZŠ Plickova 9 pre Mestskú políciu HM SR Bratislavy
 • 7. bod Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)
 • 8. bod Návrh na prenájom časti NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ (bankomat)
 • 9. bod Návrh stanoviska MZ k návrhu k návrhu dodatku č. 24 Štatútu HM SR Bratislavy
 • 10. bod Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2023
 • 11. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2023
 • 12. bod Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 467_25_05_10_P
 • 13. bod Návrh Zásad hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ
 • 14. bod Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku MZ
 • 15. bod Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača
 • 16. bod Voľba predsedu Komisie školskej a sociálnej Miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaRača
 • 17. bod Návrh na zmenu členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r. o.
 • 18. bod Návrh na použitie úveru v zmysle uznesenia č. UZN 63/14/02/23/P
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13